Back to Top

 

 

 • คำสั่งที่ 394/2564 มอบอำนาจให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทน

 • คำสั่งปลัดเทศบาล ที่ 1/2564 ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

 •  

   

   

   

   

 • คำสั่งที่ 325/2564 แต่งตั้งพนักงานรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง

 • คำสั่งที่ 39/2565 แต่งตั้งพนักงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

 • คำสั่งที่ 70/2565 แต่งตั้งพนักงานรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • คำสั่งที่ 75/2565 แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาการในตำแหน่ง

 • คำสั่งที่ 76/2565 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

 •  

   

   

   

 • คำสั่งสำนักปลัดเทศบาล ที่ 3/2564

 • คำสั่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ 1/2564

 •