Back to Top

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวโนนดินแดง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา "เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิด ให้เด็กเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เชิญชวนให้ชุมชนจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และดำเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลักการกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะครู ผู้ปกครอง รร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และหน่วยราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพวงพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชุมชนเทศบาล จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และหน่วยราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

๑๒ สิงหาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

๑๒ สิงหาคม นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ ภาครัฐภาคเอกชน ฯลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดย นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี เช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการ,ผู้นำภาคเอกชน,กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดย นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโนนดินแดง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายสมชัย กอชัยศิริกุล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาล พ่อค้าประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

"ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำลังใจถึงกันและกัน"

ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม.และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดประชุมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลฯ เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีญัตตินายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนดินแดง กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image02

สร้างขวัญและกำลังใจด่านชุมชน

๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ออกเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนที่บริการพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

สืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชุมชนเทศบาล จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศนมตรีตำบลโนนดินแดง นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลฯ เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีญัตตินายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล เรื่อง ขอใช้พื้นที่สวนแกะ ม.๙ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยม พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายสมชัย กอชัยศิริกุล จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร่างแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนดินแดง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดพิธีบวงสรวงปราสาท ร่วมพิธีบวงสรวงทับหลัง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชาวโนนดินแดงจัดพิธีบวงสรวงปราสาท และร่วมพิธีบวงสรวงทับหลังทั้ง ๒ ชิ้น ที่สหรัฐส่งคืนให้ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง แถลงนโยบายและประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

สืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

การประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบระเบียบกฏหมาย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร การรักษาวินัยข้าราชการ ฯลฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

สืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ถ้วยพระราชทานฯ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 จากผู้แทนพระองค์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image02

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image001

 

ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนเทศบาล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image02

 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

นายสมชัย กอชัยศริกุล นายกเทศมนตรี มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

 

12 สิงหาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

12 สิงหาคม 2561 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วนฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

 

ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และชาวอำเภอโนนดินแดง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

 

กิจกรรมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ เพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01