Back to Top

บุคลากรโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

(ว่าง)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายใบศรี พิมพ์หาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นางสาวสุจิรา ดินรมรัมย์
  ครู
 • นายอาชิต เอี่ยมศิริ
  ครู
 • นางสาววัลญาภรณ์ พอกแก้ว
  ครู
 • นางสาวศุรัญญา ประเสริฐรัมย์
  ครู
 • นายมนู วงษ์กัญญา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายธวัชชัย เกษามา
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวจิตราวดี สายกระสุน
  ครูชำนาญการ
 • นายนที หาญวิเศษ
  ครู
 • นายภูวิรัตน์ สมน้อย
  ครู
 • ()
  ครู
 • นายไสว ภาชะโน
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวณรษา ผูพงษ์
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวรัตนา ปรังประโคน
  ครูชำนาญการ
 • นางปัญญ์พัฒสร นวสุทธารัตน์
  ครูชำนาญการ
 • น.ส.ธัญญลักษณ์ ศิลากุล
  ครูชำนาญการ
 • น.ส.หนึ่งฤทัย มั่งเลอลักษณ์
  ครูชำนาญการ
 • น.ส.สุคนธรส เทียนวรรณ์
  ครูชำนาญการ
 • น.ส.พันธิกา อริยะธุกันต์
  ครูชำนาญการ
 • น.ส.นิศา เกื้อประโคน
  ครู
 • น.ส.อภัสนันท์ สันโดษขจรพงศ์
  ครู
 • น.ส.ชัชฎาภรณ์ โคตรทอง
  ครูผู้ช่วย
 • น.ส.กชกรณ์ โกยชัย
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวอารีรัตน์ อันอาสา
  ครูผู้ช่วย
 • น.ส.ฐิติชญาน์ ชินอิทธิรัศมิ์
  ครูผู้ช่วย
 • นางสาวกิตติวรา นิติวิทยากูล
  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 • ( )
  ครูอัตราจ้าง
 • นายวุฒิพงษ์ เริงนิสัย
  ครูอัตราจ้าง
 • ()
  ครูอัตราจ้าง
 • นางสาวทองสุข ยอดกล้า
  ครูอัตราจ้าง
 • นายทศพร ฉาไธสง
  ครูอัตราจ้าง
 • นางสาวบังอร เรียนไธสง
  ครูพี่เลี้ยง
 • นางสาวดวงเดือน กาดรัมย์
  ครูพี่เลี้ยง
 • นางสาวยุพิน คึมสูง
  ครูพี่เลี้ยง
 • นางสาวศรีอำพา น่ารัก
  ครูพี่เลี้ยง
 • นางเบ็ญจมาศ เรืองรัมย์
  ครูพี่เลี้ยง
 • นายสุรชัย แม่นหมาย
  ภารโรง
 • นางสาวพรสุดา พละบรรจง
  อัตราจ้าง
 • นางผกา หาญศร
  อัตราจ้าง
 • นางสมใจ เออัน
  อัตราจ้าง