Back to Top

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นางปารณีย์ พิมพ์ภักดี
ครูชำนาญการ
นางสายใจ วิชาศรี
ครูชำนาญการ
 • นางสาวจีรนันท์ สุดโสม
  ครู
 • นางสาวนิภาพร ปัตตาระโพ
  ครู
 • นางสุภาพร สีหามาตย์
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางมาลี สุขแสวง
  ผู้ดูแลเด็ก
 • นางภวันตรี สิงหาระโท
  ผู้ดูแลเด็ก
 • ()
  พี่เลี้ยงเด็ก
 • ()
  พี่เลี้ยงเด็ก
 • ()
  พี่เลี้ยงเด็ก
 • .........................
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)