Back to Top

ข้อมูลท่องเที่ยวโนนดินแดง

ท่องเที่ยวโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ท่องเที่ยวนวัตวิถี/เชิงเกษตร

ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อนด้วยมือเรา เศรษฐกิจพอเพียง รางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงหารชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2559 รางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2560

 

ท่องเที่ยวนวัตวิถี/เชิงเกษตร

ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านโนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อนด้วยมือเรา เศรษฐกิจพอเพียง รางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงหารชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2561 รางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2561

 

 

 

ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนเทศบาล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image02

 

 

 

กิจกรรมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ เพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01