มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30 มีนาคม 2561 นายสมชัย กอชัยศิริกุล มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมฯ โดยมี นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำเภอโนนดินแดง นางสุกันยา กอชัยศิริกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย   การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและรางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน