การประชุมประจำเดือน

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบระเบียบกฏหมาย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร การรักษาวินัยข้าราชการ ฯลฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง