ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีญัตตินายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล เรื่อง ขอใช้พื้นที่สวนแกะ ม.๙ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยม พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขั้นรับหลักการ และประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ขั้นแปรญัตติ พร้อมทั้งมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง