การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง :
นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ และประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลฯ ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลโนนดินแดง