โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ต่อนายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง ประธานในพิธี การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการป้องกัน การเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลฯ