การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศนมตรีตำบลโนนดินแดง ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนดินแดง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2564 และ เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ