ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติของเทศบาลฯ

8 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดประชุมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากชุมชน ร่วมหารือในประเด็นสำคัญ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง