ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๕

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีญัตตินายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง