โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดเเยกขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เชิญชวนให้ชุมชนจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และดำเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลักการกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่