โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา"เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง"

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา “เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิด ให้เด็กเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้่