สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชุมชนเขตเทศบาล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ต่อด้วยกิจกรรมการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย  สนุกสนานกับขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดเทพีสงกรานต์  โดยนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ พี่น้องประชาชนชาวโนนดินแดง ร่วมสืบสานประเพณีในครั้งนี้