Back to Top

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
  • นายพงศ์เทพ โคนาโล
    รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
  • นายวีระ ดำนา
    รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลโนนดินแดง
นางลมหวล วรนุช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลโนนดินแดง