Back to Top

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
โทรศัพท์ 081-2662028
  • นายพงศ์เทพ โคนาโล
    รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
    โทรศัพท์ 081-8766825
  • นายวีระ ดำนา
    รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
    โทรศัพท์ 089-8441845
นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลโนนดินแดง
โทรศัพท์ 098-8447378
นายสมัย บุญมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลโนนดินแดง
โทรศัพท์ 096-8259790