Back to Top

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายบัวผิน คึมสูง
ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 089-0942038
นายวรากร ฉาไธสง
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 080-1573499
 • นายสมชัย ศรีโคตร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  098-5914645
 • นางภาวินี ชัยอนันท์ตระกูล
  สมาชิกสภาเทศบาล
  085-6828121
 • นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง
  สมาชิกสภาเทศบาล
  0839960882
 • นายชวน ลุงไธสง
  สมาชิกสภาเทศบาล
  084-4299554
 • นางนนลณีย์ ธนสุนทรอภิรดี
  สมาชิกสภาเทศบาล
  093-4262244
 • นายวัฒนา วัฒนกุล
  สมาชิกสภาเทศบาล
  081-9971091
 • นายวีระเดช มุ่งดี
  สมาชิกสภาเทศบาล
  062-1600612
 • นายบุร่ำ เส็งนา
  สมาชิกสภาเทศบาล
  086-4084037
 • นายณรงค์ศักดิ์ วิชารักษ์
  สมาชิกสภาเทศบาล
  086-2598593
 • นางลมหวล วรนุช
  สมาชิกสภาเทศบาล
  095-5833688
( )
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล