Back to Top

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายบัวผิน คึมสูง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัย บุญมี
รองประธานสภาเทศบาล
 • นายบรรเจิด สมสวย
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายสมชัย ศรีโคตร
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นางภาวินี ชัยอนันท์ตระกูล
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • ดาบตำรวจฐานพล นางรองโพธานุสร
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายทองแท้ แท่นทองไทย
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายบุร่ำ เส็งนา
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายสราวุธ ชาติศรี
  สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายณรงค์ศักดิ์ วิชารักษ์
  สมาชิกสภาเทศบาล
นายวรากร ฉาไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล