Back to Top

กองช่าง

นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายฯ
 • นายภราดร แถลงกัณฑ์
  นายช่างโยธา
 • นายจรินทร์ เรียงรัมย์
  นายช่างสำรวจ
 • นางสมปอง ชินโคตร
  เจ้าพนักงานธุรการ

 

 • (ว่าง)
  วิศวกรโยธา
 • (ว่าง)
  นายช่างโยธา
 • (ว่าง)
  นายช่างเขียนแบบ
 • นางอัจฉรา สงกูล
  นักจัดการงานทั่วไป
 • นายสุริยะ สีคราม
  พนักงานจ้าง(คนงาน)
 • นายชมภู สมบูรณ์
  พนักงานจ้าง(คนงาน)
 • นายอริย์ธัช ดีจ่าง
  พนักงานจ้าง(ผู้ช่วยช่าง)
 • นายอภิสิทธิ์ หนุนจันทร์
  พนักงานจ้าง(ผู้ช่วยช่าง)
 • นายธนากร ศรีราช
  พนักงานจ้าง(ผู้ช่วยช่าง)