Back to Top

กองช่าง

นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายฯ
 • ........(ว่าง)........
  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 • นายภราดร แถลงกัณฑ์
  นายช่างสำรวจ
 • นางอัจฉรา สงกูล
  ลูกจ้างประจำ
 • นายหนู เรียงไธสง
  คนสวน
 • นายสุริยะ สีคราม
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายอภิสิทธิ์ หนุนจันทร์
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายชมภู สมบูรณ์
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายชัยมงคล คุชิตา
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายณรงค์ นานอก
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)