Back to Top

กองช่าง

 

 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสำรวจ งานออกแบบและ เขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการ ผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการ ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรม ต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

นายสรพงษ์ พัฒนะแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายฯ
 • นายภราดร แถลงกัณฑ์
  นายช่างโยธา
 • นางสาวฐาปนีย์ ศรีสง่า
  นายช่างโยธา
 • นายเรวัฒน์ แพนพัฒน์
  เจ้าพนักงานธุรการ

 

 • (ว่าง)
  วิศวกรโยธา
 • (ว่าง)
  นายช่างสำรวจ
 • (ว่าง)
  นายช่างเขียนแบบ
 • นางอัจฉรา สงกูล
  นักจัดการงานทั่วไป
 • นายสุริยะ สีคราม
  คนงาน
 • นายชมภู สมบูรณ์
  คนงาน
 • นายอภิสิทธิ์ หนุนจันทร์
  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
 • นายธนากร ศรีราช
  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
 • ()
  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท