Back to Top

กองการศึกษา

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
 • น.ส.นันท์นภัส จำปาทอง
  นักวิชาการศึกษา
 • น.ส.สุมาณี บินกระโทก
  นักสันทนาการ
 • น.ส.วัชราพร สาธร
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นางปารณีย์ พิมภักดี
  ครู
 • นางสายใจ วิชาศร
  ครู
 • น.ส.นิภาพร ปัตตาระโพ
  ครู
 • นางสุภาพร สีหามาตย์
  ผู้ดูแลเด็ก
 • น.ส.อมรรัตน์ นิติวิทยากุล
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นายณัฐพล จันทร์ศรี
  ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 • นายสงคราม คานทอง
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นางภัทรวรรณ์ จันทรทะโข
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)