Back to Top

กองการศึกษา

 

 

กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานบริหารการศึกษา งาน พัฒนาการศึกษาในระบบ เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหาร วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
น.ส.นันท์นภัส จำปาทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • (ว่าง)
  นักวิชาการศึกษา
 • น.ส.สุมาณี บินกระโทก
  นักสันทนาการ
 • น.ส.อัจจิมา วิเศษน้ำ
  นักทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวอุไรวรรณ กุมภากูล
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายณัฐพล จันทร์ศรีี
  ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 • นางภัทรวรรณ์ จันทรทะโข
  คนงาน
 • นายสงคราม คานทอง
  คนงาน
 • ( )
  .....................
 • ( )
  ....................