Back to Top

กองการศึกษา

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
 • น.ส.นันท์นภัส จำปาทอง
  นักวิชาการศึกษา
 • น.ส.สุมาณี บินกระโทก
  นักสันทนาการ
 • น.ส.อัจจิมา วิเศษน้ำ
  นักทรัพยากรบุคคล
 • น.ส.วัชราพร สาธร
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายณัฐพล จันทร์ศรีี
  ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 • นางภัทรวรรณ์ จันทรทะโขี
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • (นายสงคราม คานทอง)
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • ()
  .....................
 • ()
  ....................
 • ()
  .....................
 • ()
  ............................