• คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลโนนดินแดง

ข่าวสารล่าสุด :

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252 E-mail : nondindaengcity@Gmail.com, admin@nondindaengcity.go.th, konkiy2012@Gmail.com

วีดีทัศน์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน


กิจกรรมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ เพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

๑๒ สิงหาคม พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ ภาครัฐภาคเอกชน ฯลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดย นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี เช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

เปิดป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ

๑๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๖ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,อสม. และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ร่วมพิธี ร่วมพิธีเปิดป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ แปลงปลูกป่านิเวศน์ ชุมชนหมู่ ๔ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหา และป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง และได้ดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พรรณพืช สัตว์ ภูมิปัญญา โบราณวัตถุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๖ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ, ร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอญัตติ ๗ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการ,ผู้นำภาคเอกชน,กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดย นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโนนดินแดง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายสมชัย กอชัยศิริกุล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาล พ่อค้าประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวโนนดินแดง จัดกิจร่วมกิจกรรมงานเทศบาล พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์ และมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น โดยนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง วันเทศบาลจัดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน การอำนวยความสะดวก การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคต่อประชาชน นอกจากนี้ ยังให้บุคลากรของเทศบาลได้มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวโนนดินแดง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา "เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิด ให้เด็กเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เชิญชวนให้ชุมชนจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และดำเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลักการกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะครู ผู้ปกครอง รร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และหน่วยราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพวงพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชุมชนเทศบาล จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และหน่วยราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

"ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำลังใจถึงกันและกัน"

ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม.และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดประชุมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนดินแดง กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image02

นายสมชัย กอชัยศิริกุล จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดพิธีบวงสรวงปราสาท ร่วมพิธีบวงสรวงทับหลัง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชาวโนนดินแดงจัดพิธีบวงสรวงปราสาท และร่วมพิธีบวงสรวงทับหลังทั้ง ๒ ชิ้น ที่สหรัฐส่งคืนให้ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ถ้วยพระราชทานฯ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 จากผู้แทนพระองค์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image02งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโนนดินแดงบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

ข้อมูลน่ารู้

  • ข้อควรรู้อัตรา ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
  • AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิงค์หน่วยงานอื่น

คลังข่าว กระทรวงมหาดไทย ศาลปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

Back to Top