• คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง

ข่าวสารล่าสุด :

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252 E-mail : nondindaengcity@Gmail.com, admin@nondindaengcity.go.th, konkiy2012@Gmail.com

วีดีทัศน์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน


พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการ,ผู้นำภาคเอกชน,กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดย นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโนนดินแดง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายสมชัย กอชัยศิริกุล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาล พ่อค้าประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

"ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำลังใจถึงกันและกัน"

ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม.และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดประชุมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลฯ เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีญัตตินายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนดินแดง กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image02

สร้างขวัญและกำลังใจด่านชุมชน

๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ออกเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนที่บริการพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

สืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชุมชนเทศบาล จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศนมตรีตำบลโนนดินแดง นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายสมชัย กอชัยศิริกุล จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร่างแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนดินแดง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดพิธีบวงสรวงปราสาท ร่วมพิธีบวงสรวงทับหลัง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชาวโนนดินแดงจัดพิธีบวงสรวงปราสาท และร่วมพิธีบวงสรวงทับหลังทั้ง ๒ ชิ้น ที่สหรัฐส่งคืนให้ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง แถลงนโยบายและประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ถ้วยพระราชทานฯ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 จากผู้แทนพระองค์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image02

12 สิงหาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

12 สิงหาคม 2561 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วนฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ เพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโนนดินแดงบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

ข้อมูลน่ารู้

  • ข้อควรรู้อัตรา ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
  • AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิงค์หน่วยงานอื่น

คลังข่าว กระทรวงมหาดไทย ศาลปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

Back to Top