Back to Top

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งาน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค งานหลักประกันสุขภาพ งานกฎหมายสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและ พัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งาน สัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน สิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

(นางสาวลำดวน โจมพรม)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
 • นางสาวขนิดาภา ดอนเหนือ
  นักวิชาการสาธารณสุข
 • นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง
  นักวิชาการสุขาภิบาล
 • นายไมล์ สะอิ้งรัมย์
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • นายพงษ์ศักดิ์ ทำทวี
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายประเสริฐ สุรายรัมย์
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายศิริวัฒน์ ทำทวี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 • นางอภสร พวงสวัสดิ์
  คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
 • นายคมกริด ประดิษฐ์ค่าย
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายพิจิตร ชาภักดี
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายไชยา เดชโคบุตร
  คนงาน
 • นายปู แสงจันศรี
  คนงานประจำรถขยะ
 • นางณัฐรดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  คนงาน
 • นายประคอง บุตรจันดา
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายชัยมงคล คุชิตา
  คนงานประจำรถขยะ
 • (........................)
  คนงาน