Back to Top

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอารีย์ ชาติบัญชาพร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
 • นางสาวขนิดาภา ดอนเหนือ
  นักวิชาการสาธารณสุข
 • นายไมล์ สะอิ้งรัมย์
  ลูกจ้างประจำ
 • นายพงษ์ศักดิ์ ทำทวี
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายทองสุข กล้าหาญ
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายประเสริฐ สุรายรัมย์
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายศิริวัฒน์ ทำทวี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 • นางอภสร พวงสวัสด
  คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
 • นายคมกริด ประดิษฐ์ค่าย
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายพิจิตร ชาภักดี
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายไชยา เดชโคบุตร
  คนงานประจำรถขยะ
 • นางคำเขียน บำขุนทด
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายโกสม เพ็งสระเกษ
  คนงานประจำรถขยะ
 • นายปู แสงจันศรี
  คนงานประจำรถขยะ
 • นาย
  คนงาน
 • ----------
  คนงาน