Back to Top

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งาน วิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนา เทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงิน อุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจ ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติ ข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

น.ส.กาญจนา สวายพล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 • (ว่าง)
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายไชยา คงทรัพย์
  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 • นายพงศ์ชนก ภูจีรัง)
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายเกรียงไกร สิงหาระโท
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางอุษณีย์ พวงสวัสดิ์
  คนงาน
 • นางสาวกมลชนก โหน่งที
  คนงาน
 • ( )
  คนงาน