Back to Top

กองวิชาการและแผนงาน

ว่าที่ ร.อ.ปริญญา ไชยพัฒน์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางวัฒชิรา นิจสุชัด
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 • น.ส.กาญจนา สวายพล
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายไชยา คงทรัพย์
  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 • นายนิติธร จินดาขันธ์
  นิติกร
 • (ว่าง)
  เจ้าพนักงานธุุรการ
 • นายเกรียงไกร สิงหาระโท
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางอุษณีย์ พวงสวัสดิ์์
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นางบรรเทิง โหน่งที
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)