Back to Top

หัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ
ปลัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาล
 • นายฤทธิเดช ภูจีรัง
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • (ว่าง)
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นางอารีย์ ชาติบัญชาพร
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 • (ว่าง)
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • (ว่าง)
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • นางประไพ นพเก้า
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม