Back to Top

หัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลโนนดินแดง

นายโกมินทร์ มะเดื่อ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง

081 8229995

 • นายพิพัฒน์ เรืองประโคน
  รองปลัดเทศบาล
  083-1495292
 • นายโกมินทร์ มะเดื่อ
  รองปลัดเทศบาล
  081-8229995
 • พ.จ.อ.ภูธร ดวงสิงห์ชัย์
  หัวหน้าสำนักปลัด
  061-9632977
 • นางสาวแววดาว ศรีนนตรี
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  095-0942593
 • นายสรพงษ์ พัฒนะแสง
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  080-1700178
 • นางสาวลำดวน โจมพรม
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  081-9895982
 • นางสาวกาญจนา สวายพล
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  061-4955499
 • นางสาวนันท์นภัส จำปาทอง
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • นายธนัชพันธ์ แก้วลา
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  062-2836566
 • 091-8282395