Back to Top

โทรศัพท์ภายใน

CALL CENTER เทศบาลตำบลโนนดินแดง


โทร. 044-606253 / 044-606204



หมายเลขติดต่อภายใน



นายกเทศมนตรี 110 ผอ.กองคลัง 121
แจ้งเรื่องร้องเรียน 111 ธุรการกองคลัง 122
เลขานุการนายกเทศมนตรี 112 ผอ.กองช่าง 131
รองนายกเทศมนตรี 113 ธุรการกองช่าง 132
ประธานสภาฯ 114 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 141
ปลัดเทศบาล 115 ธุรการกองสาธารณสุขฯ 142
รองปลัดเทศบาล 116 ผอ.กองการศึกษา 151
สำนักปลัดเทศบาล 117 ธุรการกองการศึกษา 152
งานป้องกันฯ 044-606006   ศูนย์เด็กเล็ก 1 153
    ศูนย์เด็กเล็ก 2 154
    หน.กองวิชาการฯ 161
    ธุรการกองวิชาการฯ 162
    หน.กองสวัสดิการฯ 171
    ธุรการกองสวัสดิการฯ 172