Back to Top

ศูนย์บริการประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลโนนดินแดง

คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่

เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260
โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252
E-mail : nondindaengcity@gmail.com / admin@nondindaengcity.go.th  https://www.facebook.com/nondindaengcity