Back to Top

สำนักปลัดเทศบาล

 

 

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ ราชการทั่วไปของ เทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานการเลือกตั้ง งาน ทะเบียนราษฎร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

พ.จ.อ.ภูธร ดวงสิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจักรภพ จินดาขันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเรืองชวโรจน์ สาขะจันทร์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • น.ส.นิภาภรณ์ จันทร์ศิริ
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 • นายศิริศักดิ์ รักษาชน
  นักจัดการงานทั่วไป
 • สิบตรีวิลัย เปรมไธสง
  นักทรัพยากรบุคคล
 • น.ส.จุฑาธิป แสดขุนทด
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายวรินทร จารุนิตย์
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • (ว่าง)
  นิติกร
 • นายวีระพล คงสิน
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายสุวิทย์ พวงสวัสดิ์
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • นายปัญญานคร จันทร์ศิริ
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • นายศิรเอก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  พนักงานขับรถยนต์
 • นายศิริ รักธรรม
  พนักงานดับเพลิง
 • น.ส.ธัญลักษณ์ เลิบไธสง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • น.ส.สุพรรณี ไพศาล
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางบุบผา จันทร์งาม
  นักการ
 • นางจำนงค์ ทำทวี
  คนงาน
 • นายศรัทธา วงจักร์
  พนักงานขับรถยนต์
 • นายประพันธ์ เหลือล้น
  พนักงานขับรถยนต์
 • นายสุนทร จันทรทะโข
  พนักงานดับเพลิง
 • นายเพชร คนคล่อง
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • นางสุรีพร ทองอยู่
  พนักงานเทศกิจ
 • นายคชริทธิ์นันท์ รุ่งอลงกรณ์
  พนักงานดับเพลิง
 • นายณรงค์ นานอก
  พนักงานดับเพลิง
 • นายจตุพล พวงสวัสดิ์
  พนักงานดับเพลิง
 • นายธนาธิป เปรมไธสง
  พนักงานดับเพลิง