Back to Top

สำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

นายฤทธิเดช ภูจีรัง
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอกภูธร ดวงสิงห์ชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 • น.ส.นิภาภรณ์ จันทร์ศิริ
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 • นายศิริศักดิ์ รักษาชน
  นักจัดการงานทั่วไป
 • สิบตรีวิลัย เปรมไธสง
  นักทรัพยากรบุคคล
 • น.ส.จุฑาธิป แสดขุนทด
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายวรินทร จารุนิตย์
  เจ้าพนักงานป้องกัน
 • นายวีระพล คงสิน
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายสุวิทย์ พวงสวัสดิ์
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • นายปัญญานคร จันทร์ศิริ
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • น.ส.ธัญลักษณ์ เลิบไธสง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นายศิรเอก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  พนักงานขับรถยนต์
 • นายศิริ รักธรรม
  พนักงานดับเพลิง
 • นางจำนงค์ ทำทวี
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายเพชร คนคล่อง
  พนักงานดับเพลิง
 • นางบุบผา จันทร์งาม
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายประพันธ์ เหลือล้น
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นางสุรีพร ทองอยู่
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • (นายคชริทธิ์นันท์ รุ่งอลงกรณ์)
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายสุนทร จันทรทะโข
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายณรงค์ นานอก
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายจตุพล พวงสวัสดิ์
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)
 • นายธนาธิป เปรมไธสง
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)