Back to Top

กองสวัสดิการสังคม

นางประไพ นพเก้า
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • นายธนัชพันธ์ แก้วลา
  นักพัฒนาชุมชน
 • นางจุรีรัตน์ อนุสรธนาวัฒน์
  นักพัฒนาชุมชน
 • น.ส.พัฒน์นรี วงษ์ชัยเพ็ง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 • น.ส.จุไรรัตน์ จุฬารมย์
  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 • น.ส.ฑิฆัมภรต์ โสภี
  พนักงานจ้าง(ทั่วไป)