Back to Top

กองคลัง

นางสาวแววดาว ศรีนนตรี
ผู้อำนวยการกองคล้ง
น.ส.ศรุดา ทองเกลี้ยง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 • (ว่าง)
  นักวิชาการพัสดุ
 • น.ส.ฐิตาภัทร์ อาษานอก
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • นางแจ่มนภา ศรียันต์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้
 • นางลำไพ ธรรมสา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • น.ส.ดวงใจ สะอิ้งรัมย์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ