Back to Top

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

   
  • 1. กรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร โดยระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน ท่านสามารถขอรับแบบคำขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนดินแดง หรือ สามารถ download แบบคำขอข้อมูลข่าวสารได้ที่นี่
  • 2. ยื่นแบบคำขอ ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนดินแดง เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
  • 3. เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบคำขอ ที่ได้รับและจัดเตรียมเอกสาร จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ขอเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ขอไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนได้